Samenvatting van de wapenwet, daar waar het messen betreft.

Categorie I


1°. stiletto's, valmessen en vlindermessen, een en ander indien het lemmet:
a. meer dan een snijkant heeft,
b. 7 cm of langer en 14 mm of smaller is,
c. 9 cm of langer is,
d. of van een stootplaat is voorzien.

2°. andere opvouwbare messen, indien:
a. het lemmet meer dan een snijkant heeft,
b. of de lengte in opengevouwen toestand langer dan 28 cm is.

3°. Boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, ballistische messen en geluiddempers voor vuurwapens.
4°. Blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen.
5°. Pijlen en pijlpunten bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, welke zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel te kunnen veroorzaken.
6°. Katapulten.
7°. Andere door de minister aangewezen voorwerpen welke een ernstige bedreiging voor personen kunnen vormen of welke zodanig op een wapen gelijken, dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn.

Categorie II


In deze categorie staan geen bepalingen of voorschriften voor wat betreft messen.

Categorie III


3°. werpmessen;

Categorie IV


1°. Blanke wapens waarvan het lemmet meer dan een snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder categorie I.
2°. Degens, zwaarden, sabels en bajonetten.
7°. Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel zijn bestemd dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen, en die niet onder een van de andere categorieën vallen.

Strafbepalingen:

Categorie I (artikel 13 WWM)


Het is verboden een wapen van categorie I te vervaardigen, te transformeren, voor derden te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te vervoeren, te doen binnenkomen of doen uitgaan.

Categorie III (artikel 26 WWM)


Het is verboden een wapen van categorie III voorhanden te hebben, behalve wanneer een verlof als bedoeld in artikel 28 WWM, eerste lid is verleend.

Categorie IV (artikel 26, lid 5 en artikel 31 lid 4 WWM)


Artikel 26: Het is personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt verboden een wapen van categorie IV voorhanden te hebben.
Artikel 31: Het is verboden een wapen van categorie IV over te dragen aan een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.


Ontheffingen


1) Wapens in de algemene zin van het woord kunnen slechts met ontheffing van de Minister van Justitie door de krijgsmacht en politie voorhanden worden gehouden.

Voor het overige zijn alle handelingen m.b.t. deze wapens verboden.


2) Voor werpmessen (categorie III) is een verlof nodig van de plaatselijke korpschef van politie.

Een erkenning dient in het bezit te zijn, alvorens er gehandeld mag worden in deze wapens.

Een erkenning kan worden verkregen door het behalen van de nodige diploma’s.