Leverings en betalingsvoorwaarden
Algemeen;
1 Alle bepalingen worden geacht aan de koper of opdrachtgever bekend te zijn, bij sommige artikelen wordt uitdrukkelijk naar de voorwaarden verwezen.
2 Deze algemene voorwaarden worden tegenover elke koper of opdrachtgever gehandhaafd
Levering;
1 De prijs van de te leveren artikelen is berekend voor levering af magazijn exclusief verzend of transport kosten
2 Levering in principe binnen 5 werkdagen
3 De artikelen reizen bij transport door derden voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
4 Onverminderd het vorenstaande schept de door verkoper opgegeven levertijd geen verplichtingen, zodat overschrijding van de levertijd de wederpartij nimmer recht geeft op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het door derden doen leveren van hetgeen wat is overeengekomen
Betaling;
1 De afnemer zal jegens verkoper nimmer op compensatie kunnen beroepen op te late of ondeugdelijke levering
2 Onkosten met betrekking tot gerechtelijke incassering of andere kosten wegens het niet nakomen van verplichtingen zoals in de voorwaarden vermeld komen geheel ten koste van de opdrachtgever
Eigendomsbehoud
1 Verkoper behoudt zich het eigendom van alle door haar geleverde zaken voor totdat deze ten volle, waaronder begrepen alle bijkomende kosten en renten door de afnemer zijn betaald
Kwaliteit, reclames, garantie
1 Tenzij bij verkoop anders bepaald wordt met betrekking tot de kwaliteit en soort conform de normale handelsgebruiken geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd
2 Verkoper staat er voor in dat de door hem geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die men in het handelsverkeer aan zodanige goederen stelt
3 Reclames betreffende kwaliteit of soort dienen deze verkoper schriftelijk binnen 8 dagen te bereiken na levering
4 De artikelen uit de onderhavige sector met de gebruikelijke geringe of onvermijdbare afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat en soort kunnen echter nimmer gereclameerd worden
5 Aangeboden goederen zijn overwegend gebruikte goederen of goederen van meerdere jaren oud, hier wordt nimmer garantie op verstrekt
Risico en aansprakelijkheid
1 De verkoper is niet aansprakelijk voor letsel of schade van welke aard dan ook, ontstaan aan personen en zaken van de afnemer of derden door gebruik van de door verkoper geleverde artikelen of tengevolge van enig handelen of nalaten door verkoper
2 De afnemer vrijwaard verkoper voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatste tegen verkoper zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten van de zijde van verkoper
Annulering en schadeloosstelling
1 Indien de opdrachtgever de gegeven bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert is de verkoper gehouden alle redelijker wijs gemaakte kosten van voorbereiding, opslag kosten e.d. te vergoeden alles onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding wegens winstderving zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden

Leverings en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsbank te Zutphen en bij de kamer van Koophandel te Deventer onder K.v.K. nr. 08127361