Leverings en betalingsvoorwaarden

Algemeen;

 1. Alle bepalingen worden geacht aan de koper of opdrachtgever bekend te zijn, bij sommige artikelen wordt uitdrukkelijk naar de voorwaarden verwezen.
 2. Deze algemene voorwaarden worden tegenover elke koper of opdrachtgever gehandhaafd

Levering;

 1. De prijs van de te leveren artikelen is berekend voor levering af magazijn exclusief verzend of transport kosten
 2. Levering in principe binnen 5 werkdagen
 3. De artikelen reizen bij transport door derden voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
 4. Onverminderd het vorenstaande schept de door verkoper opgegeven levertijd geen verplichtingen, zodat overschrijding van de levertijd de wederpartij nimmer recht geeft op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het door derden doen leveren van hetgeen wat is overeengekomen

Messen en bajonetten;

Bij het akkoord gaan met de voorwaarden verklaar je dat je bij het bestellen van messen of bajonetten 18 jaar of ouder bent, bij het bestellen van bajonetten verklaar je dat deze deel uit maken van een verzameling.

Wij versturen messen en bajonetten alleen met de optie leeftijdscheck 18+ De bezorger controleert of de ontvanger 18 jaar of ouder is.

Betaling;

 1. De afnemer zal jegens verkoper nimmer op compensatie kunnen beroepen op te late of ondeugdelijke levering
 2. Onkosten met betrekking tot gerechtelijke incassering of andere kosten wegens het niet nakomen van verplichtingen zoals in de voorwaarden vermeld komen geheel ten koste van de opdrachtgever
 3.  Voor het annuleren van een reeds betaalde bestelling(gen) berekenen wij 5 euro administratie kosten

Eigendomsbehoud

 1. Verkoper behoudt zich het eigendom van alle door haar geleverde zaken voor totdat deze ten volle, waaronder begrepen alle bijkomende kosten en renten door de afnemer zijn betaald

Kwaliteit, reclames, garantie

 1. Tenzij bij verkoop anders bepaald wordt met betrekking tot de kwaliteit en soort conform de normale handelsgebruiken geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd
 2. Verkoper staat er voor in dat de door hem geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die men in het handelsverkeer aan zodanige goederen stelt
 3. De artikelen uit de onderhavige sector met de gebruikelijke geringe of onvermijdbare afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat en soort kunnen echter nimmer gereclameerd worden
 4. Aangeboden goederen zijn overwegend gebruikte goederen of goederen van meerdere jaren oud, hier wordt nimmer garantie op verstrekt
 5. Gebruikte kleding, uitrusting en alle overige artikelen kunnen slijtage en gebruikssporen vertonen en/of gerepareerd zijn, overwegend zijn deze niet gereinigd, kleding, uitrusting, en alle overige artikelen met de vermelding ,,nieuw,, zijn niet gebruikt, deze kunnen echter wel depot handelingssporen of opslagsporen vertonen
 6. DDR kleding is NIET gesorteerd op het laatste cijfer achter de omvang maat bijvoorbeeld K44-0 (dan is het eind zoek)
 7. Elektronische en technische goederen worden niet gecontroleerd op werking, de kosten hiervoor zijn overwegend hoger als de verkoopprijs, hier is ook geen enkele vorm van garantie op van toepassing, mits anders bij het artikel vermeld.
 8. De foto’s op de site dienen uitsluitend als voorbeeld, hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden
 9. Foto’s op de site vallen onder het copyright, oneigenlijk gebruik hiervan is strafbaar

Risico en aansprakelijkheid

 1. De verkoper is niet aansprakelijk voor letsel of schade van welke aard dan ook, ontstaan aan personen en zaken van de afnemer of derden door gebruik van de door verkoper geleverde artikelen of ten gevolge van enig handelen of nalaten door verkoper
 2. De afnemer vrijwaart verkoper voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatste tegen verkoper zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten van de zijde van verkoper